Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Печат Е-поща

SANDRA® - CASE Designer

Програмен пакет за автоматизирано проектиране на системи за управление на технологични процеси по метода на функционалния анализ (SADT)


Програмният продукт SANDRA е Computer-Aided Software Engineering (CASE) Designer, в основата на който е заложен метода на функционалния анализ SADT (Structured Analysis and Design Technique). SANDRA е съвременно средство за анализ, обхватно описание, проектиране и тестване на функционалното действие на системите, като проследява причинно- следствените връзки на всяка функция от общото към частното и обратно. Продуктът генерира автоматично програмен код, изпълняван от интерпретатор, вграден в модулите MOUVON. Чрез него се осигурява пълно съответствие между описанието (заданието) и реализацията на проекта, дава се възможност за валидация на приложенията в съответствие с международните стандарти за контрол на качеството и се предоставя сценарий за тяхното тестване. Връзката с потребителя се осъществява на естествен език.

 

SANDRA изпълнява следните основни функции:

  • анализ ( определя основното действие на системата);
  • проектиране ( очертава подсистемите и тяхното взаимодействие);
  • реализация (разработва отделните подсистеми);
  • синтез ( съединява подсистемите в едно цяло);
  • тестване ( проверява работата на системата и генерирара тестова документация);
  • инсталиране ( въвежда системата в действие).

Програмният продукт SANDRA е мощно средство, с което силно се повишава ефективността и качеството на работата на системните и бизнес-аналитици, ръководителите на предприятия, разработчиците на сложни системи и големи проекти в областта на икономиката, управлението, логистиката, автоматиката и др.